Wpisz wyszukiwaną frazę i zatwierdź, używając "ENTER"

Polityka prywatności

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych przekazanych w formularzach kontaktowych magazynu Suplement.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej „RODO” informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe,
a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych, wskazując, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan
  skontaktować z administratorem w następujący sposób:
  1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
 2. Inspektor ochrony danych
  Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
  danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
  1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.:
 4. Pani/Pana dobrowolna, świadoma zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu skorzystania z usługi
  Newslettera, w tym informowania Pani/Pana o aktualnościach z życia redakcji, w zakresie następujących
  danych: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej;
 5. Pani/Pana dobrowolna, świadoma zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu lepszego poznania
  Pani/Pana sylwetki oraz skontaktowania się z osobami zainteresowanymi współpracą z redakcją
  wykorzystując do tego dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę wydziału i kierunku) zawarte
  w formularzu aplikacyjnym;
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacji ww. celów.
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celu ich
  przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 7. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane nie będziemy przekazywać podmiotom trzecim.
  6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan
  wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: magazyn.suplement@us.edu.pl;
  2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
  niekompletnych danych osobowych,
  4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana
  zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Prawo to nie przysługuje, gdy
  przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.